Kategorier
Södrik Stigfinnare

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2022

Ledare samt medlemmar av Södrik Stigfinnare och föräldrar är hjärtligt välkomna på höstmöte tisdagen den 29 november, kl 19.00 på kårlokalen. På agendan står val av ny styrelse för verksamhetsår 2023 samt genomgång av verksamhetsplan och budget för 2023. Alla 15 år fyllda medlemmar har rösträtt.

Mötets agenda:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare
  3. Mötets laglighet och beslutförhet konstateras
  4. Föredragningslistan för mötet godkänns
  5. Verksamhetsplanen, budgeten samt anslutnings- och medlemsavgifternas storlek för följande kalenderår fastställs
  6. Val av ordförande och övriga medlemmar i styrelsen
  7. Val av två verksamhetsgranskare och deras suppleanter
  8. Övriga ärenden
  9. Mötet avslutas

Hälsningar,
Meri, kårchef